Kontakt
Niepubliczne Przedszkole FRAJDA

Projekty unijne

 O naszych projektach...
 
 
 Projekty zakończone:
 
 
- projekt "POZYTYWKA - pozytywne zmiany w edukacji przedszkolnej" - skierowany do dzieci w wieku 3-lat, które wcześniej nie były objęte edukacją przedszkolną, do dzieci uczęszczających już do przedszkola Frajda w Świdnicy kadry pedagogicznej przedszkola Frajda
- projekt „FRAJDA – nasze przedszkole” skierowany przede wszystkim dla dzieci 3-letnich, z terenu osiedla Zawiszów, nie objętych do tej pory edukacją przedszkolną. W ramach projektu powstała przedszkolna grupa integracyjna (praca z dziećmi metodą montessoriańską)
- projekt „Nasz żłobek – nasza FRAJDA” skierowany do rodziców powracających do pracy po okresie wychowywania dziecka. W ramach projektu powstała grupa żłobkowa (1,5r.ż. – 3lata). Praca z dziećmi również metodą montessoriańską.
 
 
 
 
 

Projekt dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
 

Wartość projektu:  829 230 zł

Wkład funduszy Europejskich: 704 590 zł

 

„POZYTYWKA – pozytywne zmiany w edukacji przedszkolnej” nr projektu RPDS.10.01.04-02-0001/17

Celem projektu jest rozwój oferty edukacyjnej przedszkola.

Założenia projektu:

- uruchomienie i funkcjonowanie jednej grupy integracyjnej, z. 17 nowymi miejscami, dostosowanymi do potrzeb dzieci w wieku 3-6 lat, również z niepełnosprawnościami;

- wyposażenie jednej grupy przedszkolnej (pomoce, zabawki, meble) i szatni;

- wyposażenie gabinetu do terapii i wczesnego wspomagania rozwoju;

- wyposażenie placówki w nowoczesny sprzęt TIK (m.in.tablety dla dzieci, laptopy, tablica interaktywna, magiczna ściana edukacyjna, programy multimedialne do prowadzenia zajęć grupowych i specjalistycznych);

- rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia edukacyjne i specjalistyczne dla nowopowstałej grupy  oraz dla dzieci dotychczas uczęszczających do przedszkola;

- doskonalenie kompetencji 15 nauczycieli, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Czas trwania projektu: do 29.02.2020r.

 
 
 
 
 
 
  
Alternatywka
 
Projekt „Alternatywna forma opieki nad dziećmi – ALTERNATYWKA”, realizowany przez Fundację Przyjaciół Przedszkolaka „AGUGU” w partnerstwie z Fundacją Edukacji Przedszkolnej, był odpowiedzią na problem eliminacji z rynku pracy osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na sprawowanie opieki nad dzieckiem. Zbyt mała ilość miejsc w placówkach opiekuńczych dla dzieci, stanowi dziś poważną barierę w powrocie na rynek pracy kobiet po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym.

W ramach projektu ALTERNATYWKA wsparciem zostało objętych 15 osób z terenu miasta i gminy Świdnica, które po okresie wychowywania dziecka powróciły na rynek pracy. Utworzony został punkt opieki nad dziećmi w wieku od 1,5 do 4 lat.
 
 
Europrzedszkolak

       Rola edukacji przedszkolnej w rozwoju dziecka i późniejszej edukacji w świetle dzisiejszych badań wydaje się być bezsporna. Niestety niektóre dzieci z powodów geograficznych mają utrudniony dostęp do edukacji przedszkolnej.
Wychodząc na przeciw tym problemom Fundacja Przyjaciół Przedszkolaka AGUGU w partnerstwie z Urzędem Gminy Jaworzyna Śląska, stworzyła projekt EUROPRZEDSZKOLAK, umożliwiający zorganizowanie we wsi Milikowice Alternatywnego Punktu Przedszkolnego o europejskim standardzie

Projekt nie tylko upowszechnia edukację przedszkolną na wsi, ale również miał za zadanie zmniejszyć dysproporcje w standardzie szkolnym dzieci z terenów wiejskich. 
 
Przez 2 lata utworzona placówka dbała o harmonijny rozwój dzieci, wspierała ich zainteresowania i uczyła jak żyć w społeczeństwie, przez ten czas udało nam się zdobyć zaufanie rodziców oraz opinię przedszkola przyjaznego dziecku. Dzięki wsparciu funduszy z EFS, edukacją przedszkolną było objętych 31 dzieci, 27 rodziców uczestniczyło w warsztatach pedagogicznych.