Niepubliczne Przedszkole FRAJDA

Zdalne zajęcia edukacyjne oraz opieka stacjonarna

ponad 2 lat temu

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021r. od poniedziałku 29 marca do 11 kwietnia 2021r. przedszkole będzie funkcjonowało w ograniczonym zakresie. Zajęcia stacjonarne będą prowadzone dla rodziców dzieci, którzy:

a)  są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b)  realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c)  realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

d)  pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

e)  wykonują działania ratownicze,

f)  są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

g)  są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

h)  są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

i)  są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

j)  są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

k)  są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek

 

Przedszkole pracuje w godzinach 6.45 - 17.00, rodzice którzy chcą skorzystać z opieki, a dotychczas tego nie zgłaszali, proszeni są o kontakt z wychowawcą. 

Dla pozostałych dzieci nauczyciele poszczególnych grup będą proponowali zajęcia zdalne. W poniedziałek dostaniecie Państwo od nauczycieli poszczególnych grup, bliższe informacje dotyczące tych zajęć. Serdecznie zachęcamy dzieci do aktywnego uczestnictwa!